ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์
ที่ ชุมนุม ชั้นที่รับ ม. จำนวนที่รับ จำนวนที่สมัคร สถานที่ ที่ปรึกษา
1_นักเรียนออก1-61003กิจกรรมสุภชัย, _,  
2_ผู้ที่ไม่ลงทะเบียนx2-5203ไม่ปรากฏหากต้องการย้ายชุมนุมติดต่อครูสิทธิชัย ทิพย์สิงห์, 0862530806,หรือคุณครูสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์ 0813208116  
3(EP) Computer 4D [เต็ม]2-62020อาคาร 3 Richard Daw, ภานุวัฒน์ ตรีพงษ์,  
4(EP) Japanese is Fun2-62019อาคาร 3 นวรัตน์ ปาลา, ,  
5(EP) การพูดต่อหน้าสาธารณชน2-62013อาคาร 3 Christopher Haller, ,  
6(EP) การละคร [เต็ม]2-61515อาคาร 3 จารุตม์ หาญอาษา, ,  
7(EP) คณิตคิดสนุก2-62015อาคาร 3 Robin Enow, Mark Deeraj,  
8(EP) ทบทวนความรู้สู่ Admission [เต็ม]62020อาคาร 3 จรรยาพร ดอว์, ,  
9(EP) นักเล่านิทาน2-61512อาคาร 3 Alan Coat, ธงชัย ขุนาพรม,  
10(EP) พลังคนรุ่นใหม่ [เต็ม]2-61515อาคาร 3 Frederic Bryant, ,  
11(EP) พูดจ้อ จ จีน [เต็ม]2-62020อาคาร 3 Zheng Cong, เมธา ธนะมูล,  
12(EP) รอบรู้ รอบโลก [เต็ม]2-62021อาคาร 3 Dakota Keedy, พรณภา คิดกล้า,  
13(EP) วิทยาศาสตร์หรรษา2-61514อาคาร 3 Andrew Stergio, Jecel Vacal,  
14(EP) เตรียมความรู้มุ่งสู่ฝัน [เต็ม]62020อาคาร 3 พัชราวดี ประกอบแสง, ,  
15(EP) เสน่ห์สเปน2-62018อาคาร 3 อัญธิมา นนทะภา, Jaime Calderon,  
16Basketball2-54037สนามบาสปัฐมาภรณ์ นทีศิริกุล, ณัทพุทธิพร ธงทอง,  
17Cross Word Game ม.1-324018อาคาร 6วลิดา จันทรสมบัติ, มากาเล็ตร สีหานาม,ฉวีวรรณ กลิ่นเกษร  
18Cross Word Game ม.4-64-5408อาคาร 6เบญจมาภรณ์ ใจหาญ, รัชสุพร อรัญมิตร,ปภาวรินทร์ เลิศพันธ์  
19Easy English [เต็ม]2-52021ชุติกาญจน์ สุดบนิด, เพิ่มสุข จันทร์ขอนแก่น,  
20English Reading2-52510โรงอาหารจันทร์ฉาย เศษแสงศรี, ,  
21Geo Lifestyle2-5204ห้องเรียน, สนามแสงทิพย์ อรรคเศรษฐัง, ,  
22Geogebra [เต็ม]2-52020อาคาร 1ปรัชญา รุ่งศรี, ,  
23GSP ม.ปลาย4-520112204สุเมธ จันทรสมบัติ, ,  
24Math For Fun2-5607อาคาร1สมชาย มูลมั่งมี, อรวรรณ ภูกลาง,ชมพูนุช ทิพนัส  
25ROV E-Sport Computer2-52019ห้องคอมพิวเตอร์ (5101)ยศ เทียนทองดี, ,  
26STEM2-560192208สการินทร์ เศรษฐากา, อดุลย์เดช ศรีพิลา,ปัทมาวดี พันธไชย  
27To be Number One2-540394205พิมพลักษณ์ ไสยสุภีร์, ,  
28กฏหมายเพื่อชีวิต [เต็ม]2-540405104อาทิตยา วงสมศรี, วรรณา ประชานันท์,กุศล ศิริวุฒิ  
29การงานรักษ์โลก​2-54033สุกัญญา บุญยทัต, สมาน ศุภคุณภิญโญ,  
30กีฬาและนันทนาการ [เต็ม]2-5200203สนามกีฬาสุพจน์ จัตุโพธิ์, ครูกลุ่มสาระพลศึกษาฯ,  
31คณะสีจันทรา1-5124111แหวนเพชร วรรณสุทธิ์, ณัฐชานันท์ ธงทอง , ศราวุธ อำนาเรือง ,ธรรมนาถ จ้อยนุแสง, ชุติสรา ขยายวงศ์  
32คณะสีดรุณี1-5137136ศิริวรรณ โลหะวุธ, กิตติมา ธรรมราษฎร์, พิศมัย อามัสสา , ,สิริวรรณ โพธิสาขา , สมภพ เฉลิมแสน  
33คณะสีมาลากร1-5126101ปัทมาภรณ์ นทีศิริกุล, ฉวีวรรณ อุปไมยาราม, ปฏิภาณ กันหาชัย, ,เฉลิมศรี เมืองแวง, เบญจมาศ มุขพรหม  
34คณะสีสามัคคี1-5116115นฤมล เมืองหงษ์, ช่อเอื้อง รัตนวงศ์, วิทูรย์ บัณฑิตย์, ,เพียรลัดดา นิลผาย, สุภิญญา มีกระแส  
35คณะสีสุริยัน1-5150149รัชสุพร อรัญมิตร, ณิชาพัฒณ์ วิมลสถิตพงษ์, วัชาภรณ์ ไชยวงษา, ทิวานนท์ อุดคำ, ,วรรณา บุญเจน, พรนภา คิดกล้า, Mr.Dheeraj Kumar  
36คณะสีอัปสร1-5158156มัทนา วิไลลักษณ์, ครูที่ปรึกษา ม. 1,  
37คณิตคิดสร้างสรรค์2-54013อาคาร 1แหวนเพชร วรรณสุทธิ์, สุภาวดี แดงวิบูลย์,  
38คณิตศิลป์2-5404อาคาร 1สุนทรี ศรีเลณวัติ, ศศิวิมล เอี่ยมแบน,  
39ครอสติส2-520142110นางศรีสะอาด มังคะวัฒน์, -,  
40คอมพิวเตอร์กราฟิค [เต็ม]2-546465203สิทธิชัย ทิพย์สิงห์, วิชยะ บุญยะโพธิ์,นพดล กาญจนกุล  
41คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์2-54038ห้องคอมพิวเตอร์ศิริลักษณ์ คามวัลย์, ชาตรีวรรณสิงห์,  
42คำคม2-560134101สลักจิต วิไลลักษณ์, จิระภา ชาไกรยะ,สุกัญญา วุฒินิรันดร์กูล  
43คิดเลขเร็ว (Fast Math)2-5408อาคาร 1กุสุมา ธุลีจันทร์, เนาวรัตน์ เฉลิมแสน,1301  
44ชีววิทยาพาเพลิน2-520172207ชฎาพร สระเศษ, ,  
45ชีวะโอลิมปิก [เต็ม]4-51313ห้องแล็ปชีวะอาคาร 7ณรงค์รัตน์ เมธาคุณวุฒิ, ,  
46ดนตรีสากล [เต็ม]2-58182ดนตรีสากลวชิราภรณ์ เฉลิมแสน, นพดล เทียมเมืองแพน,ศราวุธ อำนาเรือง,อดิเทพ บุรีมาตร์  
47ดนตรีไทย2-52016ห้องดนตรีไทย อาคารเลื่อน-นุ่มชฎากาญจน์ รักการ, ,  
48ดาราศาสตร์ [เต็ม]2-540402209กุหลาบ คลังพระศรี, จิศดา ยิ่งทรัพย์,  
49นักฟิสิกส์รุ่นเยาว์2-54023สุกัญญา ปรีชา, อินทิรา พัฒนเศรษฐดิลก,  
50นักอ่านน้อย [เต็ม]2-540404201ชาตรี สวัสดิพาณิชย์, นำพา เกษตรสินธุ์,  
51นักเภสัชน้อย [เต็ม]2-540442206ดุษราภรณ์ สุวรรณ, มะลุลี สุทธิประภา,  
52นาฏศิลป์2-54025ห้องนาฏศิลป์อัญชัญ ศรีกรินทร์, สุภาพร ไชยโย,  
53ประวัติศาสตร์การท่องเที่ยว [เต็ม]2-560626202 6203รัชฏาพร สู่สุช, รัชนี จันทรา,บุญชนก ศรีสารคาม  
54พลเมืองดีวิถีพอเพียง [เต็ม]2-56060พิศสวาท ศรีสะอาด, เนตรนภา อุดมศักดิ์,ศิริพร สิงห์เสนา,ปรัตถกร อุปปะ  
55พัฒนาบุคลิกภาพ4-520195207สุวจี รัศมี, ,  
56พัฒนาสร้างสรรค์อาชีพ2-5100752202อุษณียวรรณ เพ็ชรโยธา, สิริรัตน์ สำราญจิตร,กมลชนก เย็นเกษม, จงกลนี ชัยศิริ  
57ฟิสิกส์พาเพลิน4-56033ปริทัศน์ พิชิตมาร, ยุภาภรณ์ เจริญเขต,จุรีรัตน์ ประดิษฐบุญ  
58ภาษาจีนหรรษา [เต็ม]2-540451206อรพรรณ ปัสสาสัย, กวินนาฏ ยามโสภา,  
59ภาษาพาสนุก2-520174203กมลภัทร์ ประเทพา, ,  
60รักษาดินแดน4-512075ค่ายทหารแหลมทอง ชินรัตน์, ,  
61วิชาการ ม. 3/1 [เต็ม]340นนทรีสิริรัตน์ สำราญจิต, กรรณิการ์ สุมารินทร์,  
62วิชาการ ม. 3/10 [เต็ม]335นนทรีสุรางค์ ซ้ายสนาม, ศุภชาดา ฌานทิพยดำรง,  
63วิชาการ ม. 3/11 [เต็ม]332นนทรีอนงค์ บัวพันธ์, ประกาย แก้วกาหลง,  
64วิชาการ ม. 3/12 [เต็ม]333นนทรีรุ่งทิพย์ ทองอินทร์, พิกุล,  
65วิชาการ ม. 3/2 [เต็ม]340นนทรีนุชนาฏ กิจจาวิเศษ, ศิริวรรณ โลหาวุธ,  
66วิชาการ ม. 3/3 [เต็ม]34040นนทรีศรีสุภาพ ประพันธมิตร, ,  
67วิชาการ ม. 3/4 [เต็ม]340นนทรีพัชนี สุริยพันธุ์, เทพวุฒิ วิทยาวุธ,  
68วิชาการ ม. 3/5 [เต็ม]340นนทรีมนธีรา ธราวุธ, ,  
69วิชาการ ม. 3/6 [เต็ม]34040นนทรีเดือนฉาย พรสวัสดิ์, สุภาพ ภูดินดาน,  
70วิชาการ ม. 3/7 [เต็ม]339นนทรีวิชัย ศุภคุณภิญญโญ, วรวาส หาญอาษา,  
71วิชาการ ม. 3/8 [เต็ม]340นนทรีประภาพร จันทร์เสน, ,  
72วิชาการ ม. 3/9 [เต็ม]340นนทรียุนิส กุลคำแสง, Bermado Altez,  
73วิชาการ ม. 6/1 [เต็ม]638ไทรทองสุเมธ จันทรสมบัติ, อมรรัตน์ กรมรินทร์ ,  
74วิชาการ ม. 6/10 [เต็ม]622ไทรทองวชิราพร ภูริพันธุ์ภิญโญ, ฉัตรชนก นะที,  
75วิชาการ ม. 6/11 [เต็ม]637ไทรทองปภากร มะณีแสง, กมลวรรณ ปาณีนิจ,  
76วิชาการ ม. 6/12 [เต็ม]636ไทรทองถาวร ช่อจันทร์, Liang Zhen,  
77วิชาการ ม. 6/13 [เต็ม]630ไทรทองสมศักดิ์ บรรณาลัย, อำพัน ศรีวิชัย,  
78วิชาการ ม. 6/14 [เต็ม]634ไทรทองพวงพิศ นาไชยโย, วรวุฒิ พวงในเมือง,  
79วิชาการ ม. 6/15 [เต็ม]630ไทรทองสมพาน จันไชยชิต, สวาท พิมพิลา,  
80วิชาการ ม. 6/16 [เต็ม]630ไทรทองนฤมล เมืองหงษ์, เบญจมาภรณ์ ใจหาญ,  
81วิชาการ ม. 6/17 [เต็ม]636ไทรทองโศรญา สารบรรณ, ธิดารัตน์ เจนเชื่ยวชาญ ,  
82วิชาการ ม. 6/2 [เต็ม]638ไทรทองจินตนา ศรีสุขกาญจน์, นิภาพร นาอ่อน,  
83วิชาการ ม. 6/3 [เต็ม]637ไทรทองอำภาพร ศรีสารคาม, ชัยวัฒน์ แก้วตั้งขึ้น,  
84วิชาการ ม. 6/4 [เต็ม]638ไทรทองสนิดาภรณ์ พันธ์หนองหว้า, ฐิติกานต์ เค้ามาก,  
85วิชาการ ม. 6/5 [เต็ม]634ไทรทองธนพร สนามพล, ,  
86วิชาการ ม. 6/6 [เต็ม]640ไทรทองมะลุลี สุทธิประภา, เอกรินทร์ ศรีผ่อง,  
87วิชาการ ม. 6/7 [เต็ม]635ไทรทองพรชัย ธรรมโร, สุปราณี อินทพิบูลย์,  
88วิชาการ ม. 6/8 [เต็ม]638ไทรทองสุปราณี หอมไกล, สมชาย แสนทรงศักดิ์,  
89วิชาการ ม. 6/9 [เต็ม]638ไทรทองFern Tangente, เนาวรัตน์ เฉลิมแสน,  
90ศิลป์สร้างสรรค์ [เต็ม]2-54041ห้องทัศนศิลป์จิตสุดา อาวรณ์, ขวัญชัย สุวรรณ,  
91สัมผัสภาษาและวัฒนธรรมจีน [เต็ม]2-540401205กาญจนา บุญทวี, ณิชากานต์ ชนิดกุล,  
92สารวัตรนักเรียน2-53026วิฑูรย์ บัณฑิตย์, สมภพ เฉลิมแสน,  
93อย. น้อย2-540271102สิริการณ์ รุ่งศรี, สมใจ ธรรมขันธ์,  
94อัจฉริยะภาพ วิทย์-คณิต [เต็ม]2-534347401อรนุช สุวรรณโท, วัทธนา เทียนทองดี,  
95อารยธรรมฝรั่งเศส2-540255105สามาวดี ตรีกุล, ประหยัด ปรินทอง,  
96อาสาจราจร2-5400วิเชียร คลังพระศรี, กิจจา มุขพรหม,  
97เกมคณิตศาสตร์2-560141204ศุภลักษณ์ เวียงสีมา, ศันสนีย์ มุสิกวัน,สุดารัตน์ หมายประโคน  
98เจริญจิตภาวนา2-5203บ้านนนทรีพรพิมล หลักคำ, ,  
99โปงลางออนซอนสตรีศึกษา2-5207ห้องดนตรีพื้นเมืองมัทนา วิไลลักษณ์, ,  
100โมเลกุล Cute Cute [เต็ม]2-52022พรชนก มีสำโรง, ,  
รวมจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น 3596 คน (100.00%) จากจำนวนนักเรียนทั้งหมด 3596 คน เหลือยังไม่ลงทะเบียน 0 คน
powered by ครูสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ > : มีปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ คุณครูสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์ [0813208116] ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อาคาร 8)