ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ : นาฏศิลป์
   รายละเอียดเกี่ยวกับชุมนุม
ชื่อชุมนุม :   นาฏศิลป์ [ว่าง]
ชั้นที่เปิดรับ :   2-5
จำนวนที่รับ :   40
ครูที่ปรึกษา :    อัญชัญ ศรีกรินทร์, สุภาพร ไชยโย,
ตัวชี้วัด : 1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีศักยภาพด้านนาฏศิลป์ 2. เพื่อให้นักเรียนมีความรัก หวงแหนและมีความภูมิใจในการอนุรักษ์และเผยแพร่นาฏศิลป์ 3. เพื่อให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนและกิจกรรมประกวดแข่งขันตามโอกาสที่เหมาะสม 4. เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่าง
powered by ครูสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ > : มีปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ คุณครูสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์ [0813208116] ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อาคาร 8)