ชุมนุม : คิดเลขเร็ว (Fast Math)
ครูที่ปรึกษา : กุสุมา ธุลีจันทร์, เนาวรัตน์ เฉลิมแสน, 1301
สถานที่ (ห้อง/อาคาร) : อาคาร 1
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชื่อเล่น ชั้น 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม
144810กณิศา ศรีธงบนฟาง2/1
245160ชฎาพร อุดมมาลาอั้ม2/10
344868พรชนก ไทยกูลบีม2/2
443325น้ำทิพย์ สินโพธิ์น้ำทิพย์4/14
546036โชคทวี จงหมั่นตั้ง4/2
646038ธนกฤต สิทธิสมปาล์ม4/2
746035กษิดิศ กลับประโคนเก่ง4/2
845400ธีระศักดิ์ พันเดช5/4