ชุมนุม : นักฟิสิกส์รุ่นเยาว์
ครูที่ปรึกษา : สุกัญญา ปรีชา, อินทิรา พัฒนเศรษฐดิลก,
สถานที่ (ห้อง/อาคาร) :
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชื่อเล่น ชั้น 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม
146029ปณิชา ด่านสันเทียะต้นน้ำ4/1
246030ยุพาวรรณ วิชัดเล็ก4/1
343365ปฐมาวดี อนุแก่นทรายแบม4/1
446034สุวพิชญ์ ขานทะราชาเฟิร์ส4/1
543355ฐาปนี สีดาบุตรฝน4/1
643371ปุญญิสา เย็นเกษมฟูจิ4/1
743376ภัชรวรรณ วิลาจันทร์เฟิร์น4/1
843380วณิชยา ทิพวัลย์เนย4/1
943388สิริวิมล นนทภาอุ้ม4/1
1044002พัชรินทร์ เกตุด้วงน้ำตาล4/1
1146024กานต์ พรพานิชกานต์4/1
1243690ชลฐิชา โปร่งจิตรอ๋อมแอ๋ม4/1
1346028ฎรินรัตน์ จิตรเพียรไอซ์4/1
1446026ขนิษฐา ไชยมาลาแนน4/1
1543536นภัสสร วงษ์วิพัฒน์แยม4/1
1646191ภาคิณ อินทวรรณ์KoNG4/11
1746218สมคิด สุมาริธรรมเติ้ล4/12
1846219สุรดิษ สง่างามก๊อต4/12
1943366ปภัสสร พรมจารีย์ปิ่น4/15
2043352คีรีวีร์ อนุชนตังเมย์4/15
2143447ณัฐธิดา แก้วศรีทัดสงกรานต์4/5
2246104สุพรรณษา คำผุยน้ำ4/5
2346105อมราพร ศรีรักษาเบน4/5