ชุมนุม : อย. น้อย
ครูที่ปรึกษา : สิริการณ์ รุ่งศรี, สมใจ ธรรมขันธ์,
สถานที่ (ห้อง/อาคาร) : 1102
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชื่อเล่น ชั้น 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม
145624พัชรพรรณ ธรรมเสนาคุกกี้2/5
245040อภิภาวดี บุญวิเศษปอ2/6
345101นภัสสรณ์ โพธิ์สุภักดิ์นุ้ก2/8
445628ฑิยาดา ผันอากาศมิ้นท์2/8
545081กัลยา กัลยามณีกรชมพ่2/8
645096ธนพร ศิลาคะจิหยก2/8
745100ธัญญาลักษณ์ แสนสวาทหม่อน2/8
843280ธีระดา โต่นวุธอุ๋งอิ๋ง4/1
943292ลภัสรดา อัญชุลีเนย4/1
1043266ใจคำฟ้า นามบุญมาน้ำหวาน4/1
1143267ชุติกาญจน์ ทศวัฒน์โดนัท4/1
1243258กณิษฐา สีลาโล้อุ๋งอิ๋ง4/3
1342654เบญจมาพร บานไธสง5/15
1442667วรินทร โยธายุทธพลอยวริน 5/15
1542581อวัสดา สืบสำราญเตย5/15
1642774สุภัทราภรณ์ สระบัวโบนัส5/15
1742669ศศิธร ศรีสองเมืองเฟิร์น5/15
1842741เกศรินทร์ อินธิแสงไอซ์5/15
1942557พรนภัส อินอุ่นโชติเอิร์น5/15
2045576ธีระวัฒน์ ธรรมเรืองเอิร์ท5/15
2142617วรนันท์ จันทะอุ่มเม้า5/7
2242605ปรารถนา สุทธิอาย5/7
2342545ชัชชญา ผลจันทร์ส้มโอ5/7
2445451ประวียา ตริดโนเบนซ์5/7
2542585อินทิรา คำสิม5/7
2644058อนุธิดา อาวรณ์5/7
2742561ภัททิยา ปากชำนิ5/7