ชุมนุม : คณะสีสามัคคี
ครูที่ปรึกษา : นฤมล เมืองหงษ์, ช่อเอื้อง รัตนวงศ์, วิทูรย์ บัณฑิตย์, , เพียรลัดดา นิลผาย, สุภิญญา มีกระแส
สถานที่ (ห้อง/อาคาร) :
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชื่อเล่น ชั้น 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม
146314กุมภ์กฤติ อุ่นเจริญ1/12
246315เบญจามินต์ ปามาฆัง1/12
346316ปุริมปรัชญ์ ประเสริฐสังข์1/12
446317พงศ์พิศาล สงวนพันธุ์1/12
546318อวิรุทธิ์ สาระโวหาญ1/12
646319อาชัญ อดทน1/12
746320กมลลักษณ์ เอกวุธ1/12
846321กวิสรา วินธิสา1/12
946322กัญญาภัค คำภักดี1/12
1046323จิราภรณ์ คุรินทร์1/12
1146324จิราวรรณ แสนลุน1/12
1246325ณัฐติยา สุขพนัด1/12
1346326ณัฐนิชา ชินทับ1/12
1446327ณัฐพร ลาดสุวรรณ1/12
1546328ณิชกานต์ อุ่นเจริญ1/12
1646329ธชมนวรรณ ศรีสุขกาญจน์1/12
1746330ธัญญาลักษณ์ นิลผาย1/12
1846331เบญญาภา พันทะนา1/12
1946332ปนัดดา ตั้งปนิธานดี1/12
2046333ปัณฑิตา แสงสุระ1/12
2146334ปัทมาพร บุตรสีใส1/12
2246335พชรนนท์ บุญกาพิมพ์1/12
2346336พรรพษา บุสพันธ์1/12
2446337พรรษมน ลำพาย1/12
2546338พรลภัส พันวอ1/12
2646339พัชระดา เพ็ชรสังหาร1/12
2746340พัณณิตา มาตายะสี1/12
2846341พิจิตรา กุลสุวรรณ1/12
2946342มณีรัตน์ ภารจรัส1/12
3046343มัลลิกา สังฆะบาลี1/12
3146443รัตน์ปภัสสร ศรีใส1/12
3246444ละอองดาว เทพขาม1/12
3346445วริศรา รักไท้1/12
3446446วริสา คลังสำโรง1/12
3546447สุธารัตน์ ชื่นตา1/12
3646448อริญชยา บุตรศาสตร์1/12
3745744กรกนก ทุมอนันต์1/3
3845745กฤตยา ตระกูลแสงเงิน1/3
3945746กัณลญา แก่นนาคำ1/3
4045747จิดาภา จันดาโชติ1/3
4145748จิตรลัดดา แสนโคตร1/3
4245749จิรภิญญา ทวินันท์1/3
4345750จิรารัตน์ ทัศนนาคพงศ์1/3
4445751ชัญญานุช แสวงเจริญ1/3
4545752ณัฐฑิดาภรณ์ ลดาพงษ์ไพบูลย์1/3
4645753ณัฐวดี บุญวิเศษ1/3
4745754ทินสิรี อนันเอื้อ1/3
4845755ธนพร นามบุตร1/3
4945756ธนิษฐา สกุลสิทธิวัฒน์1/3
5045757ธัญพร วรรณพาต1/3
5145758ธิดามาศ อาจคำพันธ์1/3
5245759ธิดารัตน์ อารีเอื้อ1/3
5345760นภัสวรรณ อาจหาญ1/3
5445761เนตรณพิศ สวัสดิ์ผล1/3
5545762บุญญาพร วงษ์เสนา1/3
5645763บุญสิตา บุดชา1/3
5745764ปรียารัตน์ เริงรื่น1/3
5845765ปัญฑิตา อรรคบาล1/3
5945766ปานตะวัน จันทร์อ่อน1/3
6045767ไปรยา สพรสิทธิ์1/3
6145768พัชรพร ทอนจอก1/3
6245769พัชรศรี สหุนาลุ1/3
6345770พัชริดา ขาวด่านเหนือ1/3
6445771พิมพ์พิไล ไพหาร1/3
6545772พิศตะวัน สีปาน1/3
6645773เพ็ญโภดัย รุกขพันธุ์1/3
6745774แพรทิพย์ โชคประจักษ์ชัด1/3
6845775ศรัญญา ญาณะพันธ์1/3
6945776ศิริญาฎา วิระษร1/3
7045777สิรภัทร รามางกูร1/3
7145778สุชัญญา จุลหงส์1/3
7245779สุธาสินี แสนสิงห์1/3
7345780อทิตยา ดวงดี1/3
7445781อภิชญา เข็มขำ1/3
7545782อมิตา จำปาบุญ1/3
7645783อัญธิดา หงษาคำ1/3
7743606อรทัย สมบูรณ์แบมบี้4/4
7843567กนกศิริ บุญคำขิม4/4
7943593เมทินี เรืองศรีอรัญ4/4
8044072ศิริรัตน์ ศรีวรรณะฟาง5/10
8142775สุภาภรณ์ พานจำนงค์ิบิว5/10
8245513มณีรัตน์ เวียงสมุทรเอิร์น5/10
8345493ณัฐภูมิ เกศนิมิตรบูบู้5/10
8445507จุฑาทิพย์ ฝ่ายสัจจาอ้อ5/10
8542537กมลทิพย์ โพธิ์ขำเพชร5/10
8642621วิริยา ศรีชะอุ่มน้ำ5/10
8742625สมิตา แซ่ต่างใบหม่อน5/10
8842627สิริโสภา สุนสมบุญเตย5/10
8945518สุดารัตน์ พลเยี่ยมดิว5/10
9042598ทสมา บุญพานะแพม5/16
9142434อริศรา กุชโรอุ๋งอิ๋ง5/16
9242672สโรธิน จิตราชริบบิ้น5/16
9342635อินทิรา ทิพย์มณีครีม5/16
9442483อภัสรา พันอะนุเจนนี่5/16
9542590กุลธิดา วรรณชาติออม5/16
9642967ธิดารัตน์ ตั้งมั่น เมย์5/16
9745591กมลนิตย์ จอมไพรศรีครีม5/16
9842949วันวิสา วินทะไชยแตงกวา5/16
9945597พิทนีย์ กออำไพรขิม5/16
10042432อรนิชา กาสิงห์ออย5/16
10145593กุลณัฐ สงวนรัตน์ผักบุ้ง5/16
10245599วราลักษณ์ สุภาพัฒน์ดรีม5/16
10342444ฉัตรดาว โพธิ์คำฟ้า5/16
10442790กองกาญจน์ สมภารจินลี่5/16
10545592กานต์ธิดา แพงศรีปาร์ตี้5/16
10642768ศิริญมาศ เหลืองสุวาลัยแป้ง5/16
10745600สุภาสิริ พลรักษาแทน5/16
10845596ผกายมาศ แก้วหนองตอเนย5/16
10942817มัญฑิตา สุทธิแพทย์5/16
11042936ธนารัตน์ ศรีกับมีน5/16
11142988สิริยาภรณ์ โพธิกะเรด้า5/16
11242982วรัญญา เพ็งวิภาคตอง5/16
11342966ธนัญญา ศรีสวัสดิ์ครีมล็อค5/16
11442909พิมกนก ทัดเทียมหัดพิม5/16
11542912ภัทราวดี อินทองนัท5/16