ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ : สารวัตรนักเรียน
   รายละเอียดเกี่ยวกับชุมนุม
ชื่อชุมนุม :   สารวัตรนักเรียน [ว่าง]
ชั้นที่เปิดรับ :   2-5
จำนวนที่รับ :   30
ครูที่ปรึกษา :    วิฑูรย์ บัณฑิตย์, สมภพ เฉลิมแสน,
ตัวชี้วัด : 1. เพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับเพื่อนๆในโรงเรียน 2. เพื่อประสานงานระหว่างครูกับนักเรียนที่ต้องการแก้ไขพฤติกรรม 3. เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุต่างๆในโรงเรียน
powered by ครูสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ > : มีปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ คุณครูสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์ [0813208116] ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อาคาร 8)