ชุมนุม : _นักเรียนออก
ครูที่ปรึกษา : สุภชัย, _,
สถานที่ (ห้อง/อาคาร) : กิจกรรม
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชื่อเล่น ชั้น 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม
145277ณัฐชยาพร บัวผัน2/13
246089กฤตยา ศิริพัฒยางกุล4/5
342417ภิญญลักษณ์ ผาภูมิ5/17