ชุมนุม : คณิตศิลป์
ครูที่ปรึกษา : สุนทรี ศรีเลณวัติ, ศศิวิมล เอี่ยมแบน,
สถานที่ (ห้อง/อาคาร) : อาคาร 1
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชื่อเล่น ชั้น 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม
145077หทัยกานต์ พลสิทธิ์อ้อม2/7
245054ณัชชา พานตะสีออม2/7
345440ธนกฤต ประกอบนันท์เน็ก5/7
445441ธีรารัตน์ พรมสิงห์น๊อต5/7