ชุมนุม : วิชาการ ม. 3/10
ครูที่ปรึกษา : สุรางค์ ซ้ายสนาม, ศุภชาดา ฌานทิพยดำรง,
สถานที่ (ห้อง/อาคาร) : นนทรี
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชื่อเล่น ชั้น 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม
144429ชัชติยะ สินธุธรรม3/10
244430ณัฐพัฒน์ ลาดสุวรรณ3/10
344431ธนโชติ ศิริกิจ3/10
444432ปฤษฎิ์ปพน วงศ์ใหญ่3/10
544433ศุภวิชญ์ โยสีดา3/10
644434อัมรินไมเคิล โค้ตส์3/10
744435กรกนก ประมาณพล3/10
844436กิตติญา สิทธิสวนจิก3/10
944437จิณัฐตา หวานใจ3/10
1044438จิราภา เพ็งจันทร์3/10
1144439จุฑามณี โยธายุทธ3/10
1244440ชญานิศ ตาลอำไพ3/10
1344441ชัญญานุช สุทธิบาก3/10
1444442ชุติกาญจน์ พึ่งตน3/10
1544443ญาณนันท์ กฤตตาคม3/10
1644444ณัฐลดา พัลวัล3/10
1744445ธนวันต์ จันทมูล3/10
1844446ธิดารัตน์ ภักดีสมัย3/10
1944447ปภาวรินท์ จันนะรา3/10
2044448ปิยาพัชร ทองสุ3/10
2144449ไผ่หวาน โลหะเลิศ3/10
2244450พนัชกร จันทะแสน3/10
2344451พลอยไพลิน จันทะรี3/10
2444452พิชญากร รู้ยืนยง3/10
2544453พิชญาภา สิงห์เสนา3/10
2644454พีรยา ทะวะลี3/10
2744455มัญฑิตา จุฑางกูร3/10
2844456รัตนรัตน์ เลิศวิชากุล3/10
2944457ลักษิกา จันทร์ฉาย3/10
3044458วรัทยา ศรีกระทุ่ม3/10
3144459วราภรณ์ ศรีอุดร3/10
3244460ศรัญญา นิลพันธ์3/10
3344461สุชัญญา ขาวทอง3/10
3444462สุพัตรา ตะโก3/10
3544463เอรินยา แสงหัวช้าง3/10