ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ : คณะสีมาลากร
   รายละเอียดเกี่ยวกับชุมนุม
ชื่อชุมนุม :   คณะสีมาลากร [ว่าง]
ชั้นที่เปิดรับ :   1-5
จำนวนที่รับ :   126
ครูที่ปรึกษา :    ปัทมาภรณ์ นทีศิริกุล, ฉวีวรรณ อุปไมยาราม, ปฏิภาณ กันหาชัย, , เฉลิมศรี เมืองแวง, เบญจมาศ มุขพรหม
ตัวชี้วัด :
powered by ครูสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ > : มีปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ คุณครูสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์ [0813208116] ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อาคาร 8)