ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ : วิชาการ ม. 6/6
   รายละเอียดเกี่ยวกับชุมนุม
ชื่อชุมนุม :   วิชาการ ม. 6/6 [เต็ม]
ชั้นที่เปิดรับ :   6
จำนวนที่รับ :   
ครูที่ปรึกษา :    มะลุลี สุทธิประภา, เอกรินทร์ ศรีผ่อง,
ตัวชี้วัด :
powered by ครูสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ > : มีปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ คุณครูสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์ [0813208116] ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อาคาร 8)