ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ : (EP) นักเล่านิทาน
   รายละเอียดเกี่ยวกับชุมนุม
ชื่อชุมนุม :   (EP) นักเล่านิทาน [ว่าง]
ชั้นที่เปิดรับ :   2-6
จำนวนที่รับ :   15
ครูที่ปรึกษา :    Alan Coat, ธงชัย ขุนาพรม,
ตัวชี้วัด :
powered by ครูสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ > : มีปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ คุณครูสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์ [0813208116] ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อาคาร 8)