ชุมนุม : อัจฉริยะภาพ วิทย์-คณิต
ครูที่ปรึกษา : อรนุช สุวรรณโท, วัทธนา เทียนทองดี,
สถานที่ (ห้อง/อาคาร) : 7401
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชื่อเล่น ชั้น 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม
145174ปรนันท์ บุสดีวงค์2/10
245167ณัฏฐกานต์ พรรณลา2/10
345181พุทธชาติ ดวงเพชรแสง2/10
445180พรรณวดี สง่าเนตร2/10
545177พชราพร ไชยนิจ2/10
645178พรปวีณ์ หาญอาสา2/10
745170ณิชกานต์ ชินภักดิ์2/10
845189อภิชยา บัวนิล2/10
945162ชนิสรา ธิมาชัย2/10
1045171ธัญญลักษณ์ ทุมรินทร์2/10
1145201ทิฆัมพร เวียงนนท์2/11
1245216รัตนากร ศิริเวช2/11
1345198ณัชชา อันทะไชย์2/11
1445207ปนัดดา บุญกาพิมพ์2/11
1545208ปราณขวัญ เอกวงษา2/11
1645203ธนภรณ์ หงษ์ศรี2/11
1745224อรยา สงคราม2/11
1845204ธัญฐญากร บุตรชน2/11
1945206ปติมาภร โสระทิวา2/11
2045214ภัทราวดี แสงท้าว2/11
2145240ณัฐพร สุ่มมาตย์2/12
2245245นภัสสร จุลหงส์2/12
2345254ภัทรสุดา จันสุธรรม2/12
2445249เบญญาภา ใจยาว2/12
2545229ธนนันต์ สาวิกัน2/12
2645235ชนกานต์ เกิดสุข2/12
2745256ศุภักษร เอี่ยมมาลา2/12
2845242ทิพย์ปกรณ์ พันธ์ดี2/12
2945234จิตติกานต์ แข็งแรง2/12
3045261อรจิรา กาสิงห์2/12
3145247นิชากร ฤทธิ์มนตรี2/12
3245258สิริมนต์ ดุจพายัพ2/12
3345243ธนาพร ถือนูศร2/12
3445260อภิญญา เพชรวิสัย2/12