ชุมนุม : Geo Lifestyle
ครูที่ปรึกษา : แสงทิพย์ อรรคเศรษฐัง, ,
สถานที่ (ห้อง/อาคาร) : ห้องเรียน, สนาม
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชื่อเล่น ชั้น 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม
144809กชกร สุขสมรปอเช่2/1
243649กชกร พาหะนิชย์ซอ4/14
342681อวัสดา สาคะรินทร์เฟิร์น5/3
445438วริษา สุทธิศัยฟาง5/6