ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ : พัฒนาสร้างสรรค์อาชีพ
   รายละเอียดเกี่ยวกับชุมนุม
ชื่อชุมนุม :   พัฒนาสร้างสรรค์อาชีพ [ว่าง]
ชั้นที่เปิดรับ :   2-5
จำนวนที่รับ :   100
ครูที่ปรึกษา :    อุษณียวรรณ เพ็ชรโยธา, สิริรัตน์ สำราญจิตร, กมลชนก เย็นเกษม, จงกลนี ชัยศิริ
ตัวชี้วัด :
powered by ครูสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ > : มีปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ คุณครูสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์ [0813208116] ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อาคาร 8)