ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ : STEM
   รายละเอียดเกี่ยวกับชุมนุม
ชื่อชุมนุม :   STEM [ว่าง]
ชั้นที่เปิดรับ :   2-5
จำนวนที่รับ :   60
ครูที่ปรึกษา :    สการินทร์ เศรษฐากา, อดุลย์เดช ศรีพิลา, ปัทมาวดี พันธไชย
ตัวชี้วัด :
powered by ครูสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ > : มีปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ คุณครูสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์ [0813208116] ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อาคาร 8)