ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ : คณะสีดรุณี
   รายละเอียดเกี่ยวกับชุมนุม
ชื่อชุมนุม :   คณะสีดรุณี [ว่าง]
ชั้นที่เปิดรับ :   1-5
จำนวนที่รับ :   137
ครูที่ปรึกษา :    ศิริวรรณ โลหะวุธ, กิตติมา ธรรมราษฎร์, พิศมัย อามัสสา , , สิริวรรณ โพธิสาขา , สมภพ เฉลิมแสน
ตัวชี้วัด :
powered by ครูสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ > : มีปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ คุณครูสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์ [0813208116] ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อาคาร 8)