ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ : English Reading
   รายละเอียดเกี่ยวกับชุมนุม
ชื่อชุมนุม :   English Reading [ว่าง]
ชั้นที่เปิดรับ :   2-5
จำนวนที่รับ :   25
ครูที่ปรึกษา :    จันทร์ฉาย เศษแสงศรี, ,
ตัวชี้วัด : 1. นักเรียนเลือกสื่อ-บทเรียน อ่านได้เหมาะกับกับระดับชั้น 2. นักเรียนอ่านภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง วิเคราะห์วิจารณ์บทอ่านได้ 3.นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน ตระหนักถึงความสำคัญของการอ่าน
powered by ครูสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ > : มีปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ คุณครูสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์ [0813208116] ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อาคาร 8)