ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ : ฟิสิกส์พาเพลิน
   รายละเอียดเกี่ยวกับชุมนุม
ชื่อชุมนุม :   ฟิสิกส์พาเพลิน [ว่าง]
ชั้นที่เปิดรับ :   4-5
จำนวนที่รับ :   60
ครูที่ปรึกษา :    ปริทัศน์ พิชิตมาร, ยุภาภรณ์ เจริญเขต, จุรีรัตน์ ประดิษฐบุญ
ตัวชี้วัด : 1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาวิชาฟิสิกส์มากขึ้น 2. ผู้เรียนประยุกต์ใช้ความรู้ฟิสิกส์อธิบายปรากฏการณ์ที่พบเจอได้
powered by ครูสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ > : มีปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ คุณครูสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์ [0813208116] ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อาคาร 8)