ชุมนุม : เกมคณิตศาสตร์
ครูที่ปรึกษา : ศุภลักษณ์ เวียงสีมา, ศันสนีย์ มุสิกวัน, สุดารัตน์ หมายประโคน
สถานที่ (ห้อง/อาคาร) : 1204
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชื่อเล่น ชั้น 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม
143475สุพัตรา ศรีมงคลปลื้ม4/11
243477อรพรรณ กุลสุวรรณมด4/11
343449ธาริฎา สีลาดเลาเนย4/11
446194เกวริน แสงสุดจิตรยีนส์4/11
545644รัตนาภรณ์ อุดมถิ่นอาย4/13
643682สุพิชญา จันสุระบิว4/13
743315โชติมณี วิเศษโวหารอิง4/13
843343สุกฤตยา อินทะชัยแยม4/13
946063ณัฐอมร วงศ์ภูธรนัด4/3
1043337วัชราภรณ์ วิเศษการแยม4/5
1143344สุพิชญาภรณ์ คำตะพันธ์เครป4/5
1242424สโรชินี เที่ยงผดุงเฟรม5/2
1345362กุลธิดา สีดาดีหญิง5/2
1442715พรรณนภา ขามฤทธิ์เหมียว5/2