ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ : คอมพิวเตอร์กราฟิค
   รายละเอียดเกี่ยวกับชุมนุม
ชื่อชุมนุม :   คอมพิวเตอร์กราฟิค [เต็ม]
ชั้นที่เปิดรับ :   2-5
จำนวนที่รับ :   46
ครูที่ปรึกษา :    สิทธิชัย ทิพย์สิงห์, วิชยะ บุญยะโพธิ์, นพดล กาญจนกุล
ตัวชี้วัด : 1, เพื่อสร้างองค์ความรู้ของนักเรียนในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิค 2. เพื่อยกระดับการใช้งานคอมพิวเตอร์ด้านกราฟิคให้สูงขึ้น 3. เพื่อเป็นแนวทางในการสนับสนุนความสามารถผู้เรียนที่หลากหลาย 4. เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต
powered by ครูสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ > : มีปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ คุณครูสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์ [0813208116] ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อาคาร 8)