ชุมนุม : วิชาการ ม. 3/3
ครูที่ปรึกษา : ศรีสุภาพ ประพันธมิตร, ,
สถานที่ (ห้อง/อาคาร) : นนทรี
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชื่อเล่น ชั้น 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม
144171กนกวรรณ ราตรีสุข3/3
244172กัลยาภรณ์ เนตรวงศ์3/3
344173กาญจน์พัทธิ เลิศลำหวาน3/3
444174กุสุมา บังแสง3/3
544175จรรยาพร เรืองโรจน์3/3
644176จริสตา ภาวินันท์3/3
744177จิดาภา วรกิตตนนท์3/3
844178ชนาธิป สังฆมณี3/3
944179ชาลิสา กิจบำรุง3/3
1044180ญาณิศา สุระมณี3/3
1144181ณัฐชยา ไพศาลภาณุมาศ3/3
1244183ธนิสร ชารีผาย3/3
1344185ธิดาพร ลาโช3/3
1444186นนทิยา มูลภักดิ์3/3
1544187นวรัตน์ สีลาดเลา3/3
1644188นัฐริกา ฤทธาพรม3/3
1744189นันท์นภัส นานวน3/3
1844190นิรมล เขตเจริญ3/3
1944191บุณยาพร นันทวิริยานนท์3/3
2044192บุษบา จันทะวงษา3/3
2144193พิชชากร เชียงใต้3/3
2244194พิชญธิดา พันระกา3/3
2344195พิชญาวี ทุมสิทธิ์3/3
2444196พิมพ์ลภัทร จันทร์พุฒ3/3
2544197แพรวา พันธุ์ศิลา3/3
2644198แพรวา โวหารลึก3/3
2744199ภานรินทร์ ภูลำสัตย์3/3
2844200รัญชิตา ธรรมมีภักดี3/3
2944201วลาภรณ์ มีทอง3/3
3044202วิราภรณ์ เหล่าเจริญ3/3
3144203ศศิกานต์ ศรีทำนา3/3
3244204ศศินา สีกู่กา3/3
3344205ศิริญาภรณ์ วินทะชัย3/3
3444206ศิริพร พิมพ์ดี3/3
3544207สุนทราพร หนองผา3/3
3644208สุนันทา พิรักษา3/3
3744209สุภัทรา โพธิ์งาม3/3
3844210สุวลี แตงอ่อน3/3
3945323วนัชชญา แสนทองคำ3/3
4045632นัฏฐธิดา จันทะดวง3/3