ชุมนุม : คณะสีอัปสร
ครูที่ปรึกษา : มัทนา วิไลลักษณ์, ครูที่ปรึกษา ม. 1,
สถานที่ (ห้อง/อาคาร) :
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชื่อเล่น ชั้น 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม
146278จิราวาฎ อังคะคำมูล1/11
246279ฐปนวัฒน์ แสงมณี1/11
346280กชพร กุลสุวรรณ1/11
446281กชมน พิมพ์พรม1/11
546282กัญญพัชร โคตรเนตร1/11
646283กัญญาณัฐ บุปผาวาสน์1/11
746284กุลธิดา ศรีสุขกาญจน์1/11
846285ชญานิศ ปาสาใน1/11
946286ชนาภา แก้วขอนแก่น1/11
1046287ชนิดาพร ไกรเสน1/11
1146288ญาณิศา วงศ์อินตา1/11
1246289ณภัทร ภาระบาล1/11
1346290ณัฐชา วัฒนยา1/11
1446291ณิชา บุญบรรลุ1/11
1546292ทิฆัมพร แซ่โง้ว1/11
1646293เบญญาภา สายยางห้า1/11
1746294ปิ่นมณี วรรณโชติ1/11
1846295พรชนก แสนบัว1/11
1946296พรรณรินทร์ กิ่งแสง1/11
2046297พัชราภรณ์ ชัยชาญธรรม1/11
2146298พิชญาพร โคตบุตร1/11
2246299พิมลภัส คำภักดี1/11
2346300มัทนา หวังไรกลาง1/11
2446301เมธาพร แก้วสวนจิก1/11
2546302ยุพาภรณ์ อุทุมพร1/11
2646303รวิสรา วงค์อินตา1/11
2746304รามนรี วงศ์สีดา1/11
2846305รุริญา เพิ่มพูล1/11
2946306วรัทยา ขอมหงษ์1/11
3046307ศรัณย์พัชร์ ราศีกุล1/11
3146308ศรินรัตน์ วสุอนันต์กุล1/11
3246309สิริยา อภัยพรม1/11
3346310สุทัตตา จำปาชุม1/11
3446311สุธีกานต์ ป้องนานาค1/11
3546312สุปรียา พลพิทักษ์1/11
3646313อาภาวัจน์ แสนนาใต้1/11
3746374ธเนศพล ทิพย์สุข1/14
3846375ธัชพล ศิริเมือง1/14
3946376บารมี สารพงษ์1/14
4046377พฤฒินันท์ กาญจนวิลานนท์1/14
4146378วิทวัส จันทร์มณฑล1/14
4246379สิรวิชญ์ ลีธนศักดิ์สกุล1/14
4346380เกวลิน สมบุตร1/14
4446381จิรภิญญา บัวภา1/14
4546382ชลกร ศศิทัตต์1/14
4646383ณัฐฎาพร เตาะอ้น1/14
4746384ธนัญชนก นิคมเขตต์1/14
4846385ธัญญา ประทุมขันธ์1/14
4946386นัยรัตน์ ภัทษ์ไพบูลย์1/14
5046387เบญจสิริ เบ็ญระเหม1/14
5146388ปณิฏฐา ยาศรี1/14
5246389ปวรปรัชญ์ ประเที่ยง1/14
5346390ปานกมล สติใหม่1/14
5446391ปาริชาติ จันทร์พวง1/14
5546392พณิชา อินทมาตย์1/14
5646393พรทิพา กุนันท์1/14
5746394พิชชาพร ภูมิประโคน1/14
5846395พิชชาพร วันนิตย์1/14
5946396พิชยาพร เฉลียวพงษ์1/14
6046397พิมพ์ปวีณ์ โสระศรี1/14
6146398ภัทธ์มนพร ธนสิราพิรัชตะ1/14
6246399รัตน์ธิกุล จันทรประทักษ์1/14
6346400วรรษนันท์ คงจันทร์1/14
6446401วิรากานต์ สังฆะมณี1/14
6546402อรวรา ไชยมัง1/14
6646403อัจฉริยาพร อาจหาญ1/14
6745864กมลทิพย์ ไอยรัตน์1/6
6845865กฤติกา หกพันนา1/6
6945866กวิสรา อุตรมาตย์1/6
7045867กันติชา ปวงสุข1/6
7145868กันยารัตน์ ศรีโนนโคตร1/6
7245869กัลยกร แน่นอุดร1/6
7345870กานต์ธิดา มะเสนา1/6
7445871กิตติยาพร พิมพ์มหา1/6
7545872กุลปรียา จันทไทย1/6
7645873ขวัญแก้ว วิจักษณบุญ1/6
7745874เขมจิรา ใสงาม1/6
7845875คณิตา นิลใจ1/6
7945876จุฬาลักษณ์ แน่นอุดร1/6
8045877ชนิษฐา บุตรพรม1/6
8145878ณัฏฐกันย์ แซ่ลี้1/6
8245879ณัฐณิชา โชคชัยรุ่งโรจน์1/6
8345880ทิพากร งามสง่า1/6
8445881ธนัชพร พรมมา1/6
8545882ธัญชนก พงษ์สุวรรณ1/6
8645883ธิดาภรณ์ ถึกจรูญ1/6
8745884ธีราทร สิมมาลา1/6
8845885นฤมล ตุมพิทักษ์1/6
8945886นันธิชา คำนวนอินทร์1/6
9045887ปาริตา มงคลเคหา1/6
9145888ปิยพร ทิพบาง1/6
9245889เปรมยุดา บุพโต1/6
9345890พัชราภรณ์ สุตนนท์1/6
9445891พัชริดา สุริฉาย1/6
9545892มุนินทร์ ศิริอุเทน1/6
9645893รุจิรา วิลาศสกุลวงศ์1/6
9745894วนัสนันท์ อักษร1/6
9845895วรรธนภร ศรีชัย1/6
9945896วรัทยา สมลิคุณ1/6
10045897วริศรา กุลกิจ1/6
10145898วัชราภรณ์ ตาคำ1/6
10245899ศนิสา ดำแดง1/6
10345900สิริยาภรณ์ จันทรสมบัติ1/6
10445901สุนิสา พิลาแดง1/6
10545902อธิษรา สีแสง1/6
10645903อรปรียา กุมภวงค์1/6
10743549แพรวา หงษ์ศรีเเพร4/2
10843585บัณฑิตรา ปิ่นแก้วแอ๋ม4/2
10943334ภัทรพร วิเศษรินทองเเพม4/2
11046043จุฑารัตน์ หลักแวงมลบิว4/2
11146047พรนภา มุดขอนแก่นมายด์4/2
11244803พิมพ์ชนก วัฒนวิเศษ4/2
11346048มนทาริน รามศิริพรีม4/2
11446050วรินธร รักษาภักดีโฟร์กัส4/2
11546046นิราภร พาดีหญิง4/2
11646052หนึ่งฤทัย ศรีอาภรณ์หนึ่ง4/2
11743547พิมรพัฒ อนุแก่นทราย4/8
11843427สุภาภรณ์ ปัจจุโสเเบม4/8
11943429สุวนันท์ สรรพคุณเป้4/8
12046139กฤติเดช พิมพิลาสมศรี4/8
12143507วรารัตน์ สิงนิสัยออมสิน4/8
12246145วัชรภรณ์ มาตย์วิเศษเเนน4/8
12343724จุรีพร เมืองศรีกระปุก4/8
12443614จุฑามาศ บุตรสามาลีนิ่ม4/8
12543574ฉัตรแก้ว ขยันชมKat❤️4/8
12643583ธนัชชา แก้วกิจเค้ก4/8
12743592มินตรา พลพิลาไผ่4/8
12843432อรุณรัตน์ เผ่าศิริมิ้น4/8
12943594รัฐนันท์ สุรพินิจมด4/8
13046140กฤษฏิน แก้วภูมิแห่เเซ็ค4/8
13143516สุพัตรา เพ็งพิพาทโอเล่4/8
13245633พรจุฬา สามพุ่มพวงจ๋อมแจ๋ม4/8
13342725วริศรา สิงหาภักดิ์ปิ่น5/8
13445468มนัสวี ดวงกลางแบม5/8
13545470สุภัค สมศักดิ์5/8
13642675โสภาวดี ปานกลิ่นพุฒส้ม5/8
13742648ณัฐฐินันท์ เพ็งพันธ์ปาล์มมี่5/8
13842487กรรณิการ์ มัสมีน้ำแข็ง5/8
13942649ทิมลักส์ พรหมรัตน์ทิม5/8
14045461ธนัชพร นามสุวรรณ์แคท5/8
14142679อรไพลิน เวียงนนท์อิงอร5/8
14245469รัตนาภรณ์ ธรรมวิเศษอ้อน5/8
14342532อรทัย แสงทะมาตย์องุ่น5/8
14442759ปรียานัฐ ทริยานนท์แป๋ม5/8
14545456ณัฐศักดิ์ บุญชมนัทตี้5/8
14642815ภูริชญา แซ่อื้อครีมด่าว5/8
14742767ศิริกัณญา โพธิ์งามหนึ่ง5/8
14842579อมราลักษณ์ ดีปราศรัยแอ้ม5/8
14942811พัชรจิมาพร เพ็งนามจิ5/8
15045462นพมาศ สารฤทธิ์กี้5/8
15142583อารยา มูลวัฒน์กีต้า5/8
15242618วรรณนิสา บุตคามมาย5/8
15342600พัชรณัฏฐ์ สุวรรณศรีคีม5/8
15442628สุดารัตน์ สุขรัตน์5/8
15542615รสกร บุญพรหมเบ้น5/8
15644079ชลธิชา ศรีเพียชัยปั๊กกี้5/8