ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ : คำคม
   รายละเอียดเกี่ยวกับชุมนุม
ชื่อชุมนุม :   คำคม [ว่าง]
ชั้นที่เปิดรับ :   2-5
จำนวนที่รับ :   60
ครูที่ปรึกษา :    สลักจิต วิไลลักษณ์, จิระภา ชาไกรยะ, สุกัญญา วุฒินิรันดร์กูล
ตัวชี้วัด : ขอส่งเอกสารภายหลัง
powered by ครูสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ > : มีปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ คุณครูสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์ [0813208116] ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อาคาร 8)