ชุมนุม : Math For Fun
ครูที่ปรึกษา : สมชาย มูลมั่งมี, อรวรรณ ภูกลาง, ชมพูนุช ทิพนัส
สถานที่ (ห้อง/อาคาร) : อาคาร1
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชื่อเล่น ชั้น 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม
146138อาภัสรา สกลหล้าเจนนี่4/7
243478อัญชนา พันอนุเเก้ม4/7
342467ลักขณา บุญบุตรเจน5/1
445353วรรัตน์ รักการเอ5/1
545340บูรพา ชิวปรีชาหยก5/1
642423ศศิวิมล เวียงธรรมแฟ้บ5/1
745577ภัทรพล สารพัฒน์ฟอร์ม5/15