ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ : นักฟิสิกส์รุ่นเยาว์
   รายละเอียดเกี่ยวกับชุมนุม
ชื่อชุมนุม :   นักฟิสิกส์รุ่นเยาว์ [ว่าง]
ชั้นที่เปิดรับ :   2-5
จำนวนที่รับ :   40
ครูที่ปรึกษา :    สุกัญญา ปรีชา, อินทิรา พัฒนเศรษฐดิลก,
ตัวชี้วัด : 1. เพื่อให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาโจทย์พื้นฐานได้ 2. เพื่อให้นักเรียนนำความรู้ไปต่อยอดในการศึกษาในระดับสูงขึ้น
powered by ครูสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ > : มีปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ คุณครูสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์ [0813208116] ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อาคาร 8)