ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ : พัฒนาบุคลิกภาพ
   รายละเอียดเกี่ยวกับชุมนุม
ชื่อชุมนุม :   พัฒนาบุคลิกภาพ [ว่าง]
ชั้นที่เปิดรับ :   4-5
จำนวนที่รับ :   20
ครูที่ปรึกษา :    สุวจี รัศมี, ,
ตัวชี้วัด : 1. พัฒนาบุคลิกภาพนักเรียนให้กล้าแสดงออก 2. พัฒนาสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ 3. ฝึกภาวะความเป็นผู้นำ 4. ให้นักเรียนได้รับการยอมรับจากสังคม และสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง
powered by ครูสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ > : มีปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ คุณครูสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์ [0813208116] ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อาคาร 8)