ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ : คณะสีสามัคคี
   รายละเอียดเกี่ยวกับชุมนุม
ชื่อชุมนุม :   คณะสีสามัคคี [ว่าง]
ชั้นที่เปิดรับ :   1-5
จำนวนที่รับ :   116
ครูที่ปรึกษา :    นฤมล เมืองหงษ์, ช่อเอื้อง รัตนวงศ์, วิทูรย์ บัณฑิตย์, , เพียรลัดดา นิลผาย, สุภิญญา มีกระแส
ตัวชี้วัด :
powered by ครูสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ > : มีปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ คุณครูสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์ [0813208116] ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อาคาร 8)