ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ : ดนตรีสากล
   รายละเอียดเกี่ยวกับชุมนุม
ชื่อชุมนุม :   ดนตรีสากล [เต็ม]
ชั้นที่เปิดรับ :   2-5
จำนวนที่รับ :   81
ครูที่ปรึกษา :    วชิราภรณ์ เฉลิมแสน, นพดล เทียมเมืองแพน, ศราวุธ อำนาเรือง,อดิเทพ บุรีมาตร์
ตัวชี้วัด :
powered by ครูสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ > : มีปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ คุณครูสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์ [0813208116] ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อาคาร 8)