ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ : อัจฉริยะภาพ วิทย์-คณิต
   รายละเอียดเกี่ยวกับชุมนุม
ชื่อชุมนุม :   อัจฉริยะภาพ วิทย์-คณิต [เต็ม]
ชั้นที่เปิดรับ :   2-5
จำนวนที่รับ :   34
ครูที่ปรึกษา :    อรนุช สุวรรณโท, วัทธนา เทียนทองดี,
ตัวชี้วัด : ขอส่งเอกสารภายหลัง
powered by ครูสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ > : มีปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ คุณครูสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์ [0813208116] ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อาคาร 8)