ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ : Cross Word Game ม.1-3
   รายละเอียดเกี่ยวกับชุมนุม
ชื่อชุมนุม :   Cross Word Game ม.1-3 [ว่าง]
ชั้นที่เปิดรับ :   2
จำนวนที่รับ :   40
ครูที่ปรึกษา :    วลิดา จันทรสมบัติ, มากาเล็ตร สีหานาม, ฉวีวรรณ กลิ่นเกษร
ตัวชี้วัด : 1. นักเรียนสะกดคำภาษาอังกฤษได้แม่นยำขึ้น 2. นักเรียนรู้จักการใช้ Dictionary สำหรับ Cross Word Games 3. นักเรียนฝึกทักษะการแข่งขัน Cross Word Games ตามกติกาของสมาคม 4. นักเรียนร่วมแข่งขัน Cross Word Games ในระดับโรงเรียนหรือระดับนอกสถานศึกษาได้
powered by ครูสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ > : มีปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ คุณครูสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์ [0813208116] ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อาคาร 8)