ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ : อย. น้อย
   รายละเอียดเกี่ยวกับชุมนุม
ชื่อชุมนุม :   อย. น้อย [ว่าง]
ชั้นที่เปิดรับ :   2-5
จำนวนที่รับ :   40
ครูที่ปรึกษา :    สิริการณ์ รุ่งศรี, สมใจ ธรรมขันธ์,
ตัวชี้วัด : 1. เพื่อให้นักเรียนมีการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 2. เพื่อให้นักเรียนได้ช่วยเหลือเพื่อน ๆ และชุมชน
powered by ครูสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ > : มีปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ คุณครูสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์ [0813208116] ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อาคาร 8)