ชุมนุม : Cross Word Game ม.1-3
ครูที่ปรึกษา : วลิดา จันทรสมบัติ, มากาเล็ตร สีหานาม, ฉวีวรรณ กลิ่นเกษร
สถานที่ (ห้อง/อาคาร) : อาคาร 6
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชื่อเล่น ชั้น 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม
145182มนต์สรวง บุญวิเศษรถจิ๊บ2/10
245165ณัชชา ไชยกุมารข้าวสวย2/10
345164ญาณิศา ผดุงกิจมิ่ง2/10
445176ปิยาทิพย์ วันพฤติน้ำทิพย์2/10
545212ไปรยาภรณ์ ยาวศิริพรีม2/11
645209ปรายฝน ฉ่ำมณีปิ่น2/11
745199ณัฐธิดา วงษาเวียงโดนัท2/11
845230กมลวรรณ โยมาโอชิ2/12
944817ชมพูนุท นิ้มเจริญฟ้าใส2/12
1045231กัญญาณัฐ เทพากิ่ง2/12
1145147วริศรา ปิ่นสันเทียะเฟย์2/9
1245322ชญานินทร์ เย็นใจไอซ์2/9
1345124ชนิสรา สุดาปันพลอย2/9
1445149วิภารัตน์ เฉลิมศิลออยล์2/9
1545123ชนากานต์ โยธายุทธครีมโม2/9
1645140พิชญา สิงห์ทองโบว์2/9
1745127ณัฏฐธิดา พัดโทวุ้นเส้น2/9
1845630วรรณิดา สุขหนองโป่งพลอย2/9