ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ : ภาษาพาสนุก
   รายละเอียดเกี่ยวกับชุมนุม
ชื่อชุมนุม :   ภาษาพาสนุก [ว่าง]
ชั้นที่เปิดรับ :   2-5
จำนวนที่รับ :   20
ครูที่ปรึกษา :    กมลภัทร์ ประเทพา, ,
ตัวชี้วัด : 1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจการใช้ภาษาไทย 2. นักเรียนรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 3. นักเรียนรักและภูมิใจในความเป็นไทย
powered by ครูสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ > : มีปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ คุณครูสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์ [0813208116] ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อาคาร 8)