ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ : (EP) การละคร
   รายละเอียดเกี่ยวกับชุมนุม
ชื่อชุมนุม :   (EP) การละคร [เต็ม]
ชั้นที่เปิดรับ :   2-6
จำนวนที่รับ :   15
ครูที่ปรึกษา :    จารุตม์ หาญอาษา, ,
ตัวชี้วัด :
powered by ครูสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ > : มีปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ คุณครูสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์ [0813208116] ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อาคาร 8)