ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ : คณะสีสุริยัน
   รายละเอียดเกี่ยวกับชุมนุม
ชื่อชุมนุม :   คณะสีสุริยัน [ว่าง]
ชั้นที่เปิดรับ :   1-5
จำนวนที่รับ :   150
ครูที่ปรึกษา :    รัชสุพร อรัญมิตร, ณิชาพัฒณ์ วิมลสถิตพงษ์, วัชาภรณ์ ไชยวงษา, ทิวานนท์ อุดคำ, , วรรณา บุญเจน, พรนภา คิดกล้า, Mr.Dheeraj Kumar
ตัวชี้วัด :
powered by ครูสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ > : มีปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ คุณครูสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์ [0813208116] ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อาคาร 8)