ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ : อาสาจราจร
   รายละเอียดเกี่ยวกับชุมนุม
ชื่อชุมนุม :   อาสาจราจร [ว่าง]
ชั้นที่เปิดรับ :   2-5
จำนวนที่รับ :   40
ครูที่ปรึกษา :    วิเชียร คลังพระศรี, กิจจา มุขพรหม,
ตัวชี้วัด : 1. เพื่อเสริมสร้างวินัยจราจรให้กับนักเรียน 2. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในกฏจราจร 3. เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญและปฏิบัติตามกฏจราจรได้อย่างถูกต้อง
powered by ครูสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ > : มีปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ คุณครูสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์ [0813208116] ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อาคาร 8)