ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ : ดาราศาสตร์
   รายละเอียดเกี่ยวกับชุมนุม
ชื่อชุมนุม :   ดาราศาสตร์ [เต็ม]
ชั้นที่เปิดรับ :   2-5
จำนวนที่รับ :   40
ครูที่ปรึกษา :    กุหลาบ คลังพระศรี, จิศดา ยิ่งทรัพย์,
ตัวชี้วัด : 1. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจและมีความรู้ทางดาราศาสตร์เบื้องต้น 2. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 3. เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของวิชาดาราศาสตร์
powered by ครูสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ > : มีปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ คุณครูสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์ [0813208116] ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อาคาร 8)