ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ : โปงลางออนซอนสตรีศึกษา
   รายละเอียดเกี่ยวกับชุมนุม
ชื่อชุมนุม :   โปงลางออนซอนสตรีศึกษา [ว่าง]
ชั้นที่เปิดรับ :   2-5
จำนวนที่รับ :   20
ครูที่ปรึกษา :    มัทนา วิไลลักษณ์, ,
ตัวชี้วัด : 1. เพื่อพัฒนาความสามารถในการเล่นดนตรีพื้นบ้านของนักเรียน 2. เพื่อให้นักเรียนมีความรักและภูมิใจในดนตรีพื้นบ้าน 3. เพื่อเป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
powered by ครูสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ > : มีปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ คุณครูสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์ [0813208116] ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อาคาร 8)