ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ : กีฬาและนันทนาการ
   รายละเอียดเกี่ยวกับชุมนุม
ชื่อชุมนุม :   กีฬาและนันทนาการ [เต็ม]
ชั้นที่เปิดรับ :   2-5
จำนวนที่รับ :   200
ครูที่ปรึกษา :    สุพจน์ จัตุโพธิ์, ครูกลุ่มสาระพลศึกษาฯ,
ตัวชี้วัด : 1. เพื่อให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจในด้านกีฬา 2. เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้และทักษะในด้านกีฬา 3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 4. เพื่อให้ผู้เรียนทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ตามวิถีประชาธิปไตย
powered by ครูสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ > : มีปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ คุณครูสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์ [0813208116] ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อาคาร 8)