ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ : ภาษาจีนหรรษา
   รายละเอียดเกี่ยวกับชุมนุม
ชื่อชุมนุม :   ภาษาจีนหรรษา [เต็ม]
ชั้นที่เปิดรับ :   2-5
จำนวนที่รับ :   40
ครูที่ปรึกษา :    อรพรรณ ปัสสาสัย, กวินนาฏ ยามโสภา,
ตัวชี้วัด : 1. เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสารภาษาจีนพื้นฐานได้ 2. เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาอื่น
powered by ครูสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ > : มีปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ คุณครูสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์ [0813208116] ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อาคาร 8)