เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

จำนวนนักเรียนทั้งหมด : 3,664 คน ม.ต้น : 1,606 คน ม.ปลาย : 2,058 คน ข้อมูล ณ วันที่ 08/05/2566
ม.2 : 554 คน ม.3 : 528 คน ม.3 : 524 คน ม.4 : 708 คน ม.4 : 670 คน ม.6 : 680 คน
ยอดบริจาค : บาท

ทำเนียบผู้อำนวยการ

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ปีที่ดำรงตำแหน่ง
01
ราชบุรุษจันทร์ อุตมพรหม
รักษาการครูใหญ่ ก่อน พ.ศ.2460
นายปิ่น ธนสีลังกูร รักษาการแทนครูใหญ่ พ.ศ.2461-2464
นายประสงค์ ชำนาญฤทธิ์ ครูใหญ่ พ.ศ.2465-2473
นายหนูจันทร์ จันทชุม รักษาการแทนครูใหญ่ พ.ศ.2473-2481
02
นางสาวอรุณวตี สุวรรณกนิษฐ์
ครูใหญ่ พ.ศ.2481-2486
นางสาวเลขา สหัสสานนท์ ครูใหญ่ พ.ศ.2486-2488
03
นางสาวลาวัลย์ ถนองจันทร์
ครูใหญ่ พ.ศ.2488-2495
04
นางพงศ์ทอง ดีแท้
อาจารย์ใหญ่ พ.ศ.2495-2507
05
นางประจวบ ชำนิประศาสน์
ผู้อำนวยการ พ.ศ.2507-2520
06
นางอำนวยพร กาญจนวงษ์
ผู้อำนวยการ พ.ศ.2520-2521
07
นางอนงค์ โพธินาม
ผู้อำนวยการ พ.ศ.2521-2528
08
นางนิด นาคอุดม
ผู้อำนวยการ พ.ศ.2528-2533
09
นางสาวสุมาลี แจบเกาะ
ผู้อำนวยการ พ.ศ.2533-2534
10
นางกฤษณา สหวัฒน์
ผู้อำนวยการ พ.ศ.2534-2539
11
นางกุหลาบ โพธินาม
ผู้อำนวยการ พ.ศ.2539-2541
12
นางสาวสุพรรณี สมานญาติ
ผู้อำนวยการ พ.ศ.2541-2543
13
นายชาตรี ชาปะวัง
ผู้อำนวยการ 9 ธ.ค. 2543 – 30ก.ย. 2547
14
นายปรีชา คำภักดี
ผู้อำนวยการ 1 ต.ค. 2547 – ธ.ค.2552
15
นายปรีดา ลำมะนา
ผู้อำนวยการ 1 ม.ค. 2552 – 9 ธ.ค.2554
16
นายกัมพล พื้นแสน
ผู้อำนวยการ 10 ธ.ค. 2554 –30 ตุลาคม 2557

นายสมภักดิ์ สมภักดี
ผู้อำนวยการ – พ.ย. 2554 – ม.ค. 2558

นายบัณฑิต ประสิทธิ์นอก
ผู้อำนวยการ – ม.ค. 2559 –30 ตุลาคม 2559

นายชูศักดิ์ ประราศรี
ผู้อำนวยการ 18 พ.ย. 2559 – 30 ตุลาคม 2560

นายศิริ ธนะมูล
ผู้อำนวยการ 3 มิ.ย. 2561 – 2563
20
นายเทิดทูน สุจารี
ผู้อำนวยการ 1 พ.ย. 2563 – 31 ก.ย. 2565
21
นายจักรวาล เจริญทอง
ผู้อำนวยการ 12 ต.ค. 2565 – ปัจจุบัน

ประมวลภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด

STR Channel


Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube

ดูทั้งหมด

แผนผังโรงเรียนสตรีศึกษา

แผนผังโรงเรียนสตรีศึกษา
^