ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ : วิชาการ ม. 3
   รายละเอียดเกี่ยวกับชุมนุม
ชื่อชุมนุม :   วิชาการ ม. 3 [ว่าง]
ชั้นที่เปิดรับ :   3
จำนวนที่รับ :   585
ครูที่ปรึกษา :    นางบรรจบ ไชยชาติ, นางเนาวรัตน์ เฉลิมแสน, นายสมศักดิ์ ปานเพชร นางวลิดา จันทรสมบัติ
ตัวชี้วัด :
powered by ครูสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ > : มีปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ คุณครูสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์ [0813208116] ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อาคาร 8)