ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ : คณะสีจันทรา
   รายละเอียดเกี่ยวกับชุมนุม
ชื่อชุมนุม :   คณะสีจันทรา [ว่าง]
ชั้นที่เปิดรับ :   1-5
จำนวนที่รับ :   116
ครูที่ปรึกษา :    นางสาวปัฐมาภรณ์ นทีศิริกุล, นางอัจฉรา ทุมภา,นางพิศมัย อามัสสา, นางฉวีวรรณ อุปไมยาราม,นายจุมพล จำปาแถม
ตัวชี้วัด :
powered by ครูสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ > : มีปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ คุณครูสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์ [0813208116] ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อาคาร 8)