ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ : _นักเรียนลาออก
   รายละเอียดเกี่ยวกับชุมนุม
ชื่อชุมนุม :   _นักเรียนลาออก [ว่าง]
ชั้นที่เปิดรับ :   1-6
จำนวนที่รับ :   20
ครูที่ปรึกษา :    สุภชัย เหลืองณัฐรัตน์, -, -
ตัวชี้วัด :
powered by ครูสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ > : มีปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ คุณครูสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์ [0813208116] ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อาคาร 8)