ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ : คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
   รายละเอียดเกี่ยวกับชุมนุม
ชื่อชุมนุม :   คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ [เต็ม]
ชั้นที่เปิดรับ :   4
จำนวนที่รับ :   40
ครูที่ปรึกษา :    นางศิริลักษณ์ คามวัลย์, นางสาวพิชญาภา มาประจวบ,
ตัวชี้วัด :
powered by ครูสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ > : มีปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ คุณครูสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์ [0813208116] ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อาคาร 8)