ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ : English for TCAS
   รายละเอียดเกี่ยวกับชุมนุม
ชื่อชุมนุม :   English for TCAS [ว่าง]
ชั้นที่เปิดรับ :   4-5
จำนวนที่รับ :   40
ครูที่ปรึกษา :    นางวลิดา จันทรสมบัติ, นางฉวีวรรณ กลิ่นเกษร,
ตัวชี้วัด :
powered by ครูสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ > : มีปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ คุณครูสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์ [0813208116] ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อาคาร 8)