ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ : Geo. Life style
   รายละเอียดเกี่ยวกับชุมนุม
ชื่อชุมนุม :   Geo. Life style [ว่าง]
ชั้นที่เปิดรับ :   2-5
จำนวนที่รับ :   40
ครูที่ปรึกษา :    นางแสงทิพย์ อรรคเศรษฐัง, นางชุติกาญจน์ สุดบนิด,
ตัวชี้วัด : 1. เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และศึกษาเพิ่มเติมด้านภูมิศาสตร์ 2. เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงโดยใช้เทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์ 3. เพื่อสร้างให้ผู้เรียนมีความตระหนักถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนภูมิศาสตร์
powered by ครูสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ > : มีปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ คุณครูสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์ [0813208116] ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อาคาร 8)