ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ : English Critical Reading
   รายละเอียดเกี่ยวกับชุมนุม
ชื่อชุมนุม :   English Critical Reading [ว่าง]
ชั้นที่เปิดรับ :   4
จำนวนที่รับ :   20
ครูที่ปรึกษา :    นางสาวจันทร์ฉาย เศษแสงสี, ,
ตัวชี้วัด : 1. ส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่านภาษาอังกฤษ 2. ส่งเสริมให้นักเรียนเลือก และวิเคราะห์เรื่องที่อ่านได้ 3. นักเรียนมีทักษะในการทำงานกลุ่ม
powered by ครูสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ > : มีปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ คุณครูสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์ [0813208116] ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อาคาร 8)